Search form

Rowm Aburr-guyinda 2:29

29Wurra gun-burral minypa Wangarr a-jarlapurda a-workiya an-gugaliya wuparnana; ngika yarlanga, wurra wupa an-ngurrnga. Ana-gata ngacha an-gugaliya nipa an-nelangga an-molamola; ngika minypa gu-galiya yerrcha wupa an-nelangga an-molamola abi-nenga aburr-workiya, wurra jarra minypa Wangarr ana-nyala an-nelangga an-molamola a-nenga.