Search form

Rowm Aburr-guyinda 2:3

3Wurra, a-lay, nginyipa ny-junarda ny-yeya ny-yorkiya jimarn bama ny-yinaga birripa wupa aburr-werra, wurra minypa rrapa nginyipa burr-guta gun-nerra jama ny-jirra gun-gata gun-maywapa minypa aburr-gata nginyipa burr-ngurrjinga, wurra nginyipa ny-borrwuja jimarn jarra Wangarr birripa wupa burr-bu barra rrapa nginyipa ny-nyagara, ya?