Search form

Rowm Aburr-guyinda 2:7

7Minypa an-nerranga an-gugaliya ana-nga gun-molamola jama a-jirra a-workiya ngardawa jal a-nirra barra nipa Wangarr ana-nyala an-molamola a-nega rrapa nipa an-gugaliya gu-gujayanaya barra ay-nipa ay-workiya Wangarr ana-murna, an-gata an-gugaliya nipa Wangarr a-wu barra wanngu gun-guni, nipa minypa ay-nipa barra ay-workiya.