Search form

Rowm Aburr-guyinda 3:11

11Gala ana-nga marn․gi a-ni,

rrapa gala ana-nga a-wechawecha nula Wangarr.