Search form

Rowm Aburr-guyinda 3:13

13Wurra gun-nerra aburr-weya aburr-workiya

rrapa aburr-yolkachichiya aburr-workiya gu-gapa gu-guta.

Gun-birripa wengga minypa an-maywapa nguymbula an-bachirra,