Search form

Rowm Aburr-guyinda 3:17

17Birripa gala aburr-yinmiya bamawa aburr-ni;

gun-gata birripa gala marn․gi aburr-yinmiya.