Search form

Rowm Aburr-guyinda 3:21

Wangarr Arr-jechinuwa Arr-nenga

21Wurra gun-guniya gugu gu-bena jechinuwa gun-guni Wangarr nyanma, gun-gata ngika minypa joborr an-gugaliya gu-borrwuja a-workiya. Wurpa lika gun-gata Mojich (Moses) a-wukurrjinga arrburrwa rrapa aburr-werranga burr-guta aburr-wukurrjinga, Wangarr gun-nika janguny gubu-ngurrjinga aburr-workiyana, gu-gurda ngacha mu-ngoyurra gu-ngurrjinga gun-guna Wangarr nyanma jechinuwa gun-guni, wurra minypa gun-maywapa ranginy wupa jarra.