Search form

Rowm Aburr-guyinda 3:23

23Ngardawa warlaman arr-gurdiya gorlk werra arr-negiyana; gala ana-nga an-molamola rraka Wangarr ana-nyala a-ngurrja an-gata an-gugaliya an-molamola. Gun-nyagara.