Search form

Rowm Aburr-guyinda 3:26

26Gu-gurda ngacha barra gun-guniya gugu rrapa yarlanga gu-yu nipa bama jechinuwa ay-nirrapa ay-workiya rrapa minypa an-jechinuwa a-nenga a-workiya an-gugaliya, minyja an-gata ana-nga marr a-balcharra nula Jesus.