Search form

Rowm Aburr-guyinda 3:3

3Wurra minyja aburr-werranga Ju yerrcha aburr-lijiwarriyana, gun-narda minypa Wangarr gala a-yinmiya arr-wu ngayburrpa gun-gata nipa gochila an-dana, ya?