Search form

Rowm Aburr-guyinda 4:11

11rrapa nuwurra jurdach a-wuna joborr gun-gata minypa nipa Aybriyam majija a-ni. Gun-gata Wangarr ana-nyala a-wuna joborr, gun-narda minypa a-gurdagurdarrana Aybriyam gun-burral nipa Wangarr gu-borrwurra nula nipa Aybriyam jechinuwa a-ni. Ngardawa nipa Aybriyam marr a-balcha nula Wangarr gun-gapa mu-ngoyurra nipa gala burdak majija a-nirrarna minypa Ju. Wangarr a-yinagata jama a-ji minypa nipa a-wuna Aybriyam aburr-gata aburr-werranga gu-galiya yerrcha birripa ngika Ju. Minypa Aybriyam nipa an-birripa nyanyapa burra ngardawa birripa niya marr aburr-balcha nula Wangarr, rrapa minypa gun-narda nula nipa Wangarr gu-borrwurra burrwa minypa birripa jechinuwa aburr-ni.