Search form

Rowm Aburr-guyinda 4:13

13Minyjiya. Gun-gata minypa Wangarr gochila a-rrana Aybriyam barra nipa rrapa aburr-yigipa gu-ngarda yerrcha gun-nardiya rrawa gubu-ma, gun-narda ngika minypa Aybriyam joborr gu-rrimarra, wurra ngardawa nipa marr a-balcha nula Wangarr. Gurda wupa nipa Wangarr gu-borrwurra nula Aybriyam nipa jechinuwa a-ni.