Search form

Rowm Aburr-guyinda 4:2

2Gun-gata minypa Wangarr ana-nyala a-ngurrjinga Aybriyam nipa an-jechinuwa, minyja jimarn jarra gun-narda ngardawa nipa Aybriyam jama a-ji, gun-narda minypa gun-mola nula jimarn jarra a-ngurrjiyarna nipa ana-nyala ngardapa niya an-molamola. Wurra jarra gala a-yinmiyarna a-yinagatarna. Ngardawa Wangarr ana-bujipa nipa an-gatiya an-jechinuwa a-negarra nipa Aybriyam.