Search form

Rowm Aburr-guyinda 4:24

24wurra ngayburrpa burr-guta Wangarr gu-borrwa barra arrburrwa minypa ngayburrpa jechinuwa nguburr-ni, ngayburrpa nguburr-gurda minypa marr nguburr-balcharra nula nipiya an-gata nipa ana-nyala a-jarrkarrana an-ngayburrpa Bunggawa Jesus, nipa mu-ngoyurra a-juwuna.