Search form

Rowm Aburr-guyinda 4:3

3Wurra Wangarr gun-nika janguny nipa a-ngurrjinga Aybriyam, gun-narda gu-yinmiya gu-yurra? Minyja gu-yinagata,

“Aybriyam marr a-balcha nula Wangarr,

rrapa gun-narda minypa nipa Wangarr gu-borrwurra nula Aybriyam nipa jechinuwa a-ni.”