Search form

Rowm Aburr-guyinda 4:4

4Wurra gun-narda ngika minypa gun-gata an-gugaliya jama a-jirra a-workiya rrapa barrwa rrupiya mu-mangga a-workiya minypa nipa jama a-ji. Minypa nipa gala a-yinmiya an-nigipa bunggawa borijipa a-wu, wurra nipa mu-mangga a-workiya ngardawa mun-nigipa nipa jama a-ji.