Search form

Rowm Aburr-guyinda 4:5

5Wurra gun-guna ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa ngu-nirra gun-nerranga: Minypa an-gata ana-nga gala nipa gu-borrwa jimarna barra nipiya ana-nyala ngardapa niya wanngu a-negiya minypa nipa gun-molamola jama a-jirra, wurra jarra minypa nipa marr a-balcharra nula Wangarr, gun-narda minypa Wangarr gu-borrwuja nula nipa an-gata jechinuwa a-nirra ngardawa nipa an-gugaliya marr a-balcharra nula Wangarr. Minypa ngayburrpa wurpa niya nguburr-werra, wurra nipa Wangarr nguburr-jechinuwa arr-nenga.