Search form

Rowm Aburr-guyinda 4:6

6Minypa Daybit (David) wola a-wena rrapa gu-ngurrjinga an-gugaliya an-molamola a-nirra a-workiya an-gata minypa Wangarr ana-nyala gu-borrwuja nula nipa an-gugaliya jechinuwa a-nirra, gun-gata ngika minypa nipa jama a-jirra a-workiya, wurra jarra minypa nipa marr a-balcharra nula Wangarr. Minypa mu-jurra gu-yurra janguny, gu-yinaga,