Search form

Rowm Aburr-guyinda 4:9

9Ya? Gun-narda janguny nipa Daybit a-wena, aburr-gata aburr-nga birripa aburr-marrkapchinga aburr-nirra? Minyja waygaji Ju yerrcha wupa, ya? Ngika, a-la. Wurra Jentayl (Gentile) yerrcha burr-guta. Minypa gun-gata geka arr-wena nipa Aybriyam marr a-balcha nula Wangarr, rrapa gun-narda nula Wangarr gu-borrwurra nula Aybriyam nipa jechinuwa a-ni,