Search form

Rowm Aburr-guyinda 5:12

Arram (Adam) Rrapa Christ

12Minyja ngayburrpa marn․gi an-ngardapa an-gugaliya werra a-negiyana an-gata Arram (Adam), rrapa gu-gata wenga nipa a-juwuna. Rrapa minypa nipa wupa ngardapa niya ngika, wurra gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya an-gugaliya a-juwiya a-workiya ngardawa arr-gurdiya gorlk werra arr-negiyana nipiya nyanma Arram.