Search form

Rowm Aburr-guyinda 5:13

13Minyja gun-gatiya Wangarr gala burdak joborr a-wucharna arrburrwa Mojich (Moses), wurra aburr-gata werra aburr-negiyana aburr-workiyana, wurra gun-gata birripa werra aburr-negiyana nipa Wangarr gala gu-borrwujarna burrwa minypa birripa gubu-rrumurra nula joborr. Ngika. Ngardawa nipa gala burdak joborr gu-gurrmungarna burrwa.