Search form

Rowm Aburr-guyinda 5:14

14Wurra wuriya gun-narda, wurra gun-gata Arram a-ninya rrapa gu-gata wenga Mojich a-ninya an-gugaliya a-juwuna a-workiyana. Minypa aburr-gata burr-guta werra aburr-negiyana rrapa aburr-juwuna, wuriya jarra gala joborr gu-yurrarna burrwa rraka gubu-rrumungarna minypa nipa Arram gu-rrumurra joborr.

Arram nipa minypa an-maywapa ranginy minypa Christ.