Search form

Rowm Aburr-guyinda 5:16

16Gu-gurdiya ngacha minypa Wangarr nipa wupa gu-borrwurra rrapa arr-wuna; ngika minypa gun-gata Arram nipa wupa ngardapa werra a-negiyana rrapa ngayburrpa nguburr-juwuna. Minypa Arram nipa ana-ngardapa ana-goma werra a-negiyana, lika ngayburrpa gugu mari ngubu-menga wana gun-bapala gala nguburr-yinmiyarna nguburr-molamiyarna. Wurra gun-guniya jurdach, marrban arr-gurdiya gorlk arr-jaranga arr-goma arr-lijiwarriyana, wurra Wangarr nipa wupa gu-borrwurra lika arr-wuna gun-gata minypa nipa arr-jechinuwa arr-nenga.