Search form

Rowm Aburr-guyinda 5:18

18Ganapiya, lika minypa an-gugaliya nipa ana-ngardapa ana-goma a-lijiwarriyana, rrapa gu-gata wenga ngarripa arr-gurdiya gorlk mari ay-menga wana gun-bapala gala arr-yinmiyarna arr-molamiyarna, gu-gurda ngacha minypa an-ngardapa an-gugaliya jama a-ji minypa nipa jechinuwa a-ni, rrapa gu-gata wenga Wangarr arr-jechinuwa arr-negarra barra nyanma wanngu arr-ni.