Search form

Rowm Aburr-guyinda 5:19

19Minypa an-ngardapa an-gugaliya gala gu-yagurrmungarna nula Wangarr, lika gu-gata wenga gugu arr-gurdiya gorlk werra arr-negiyana, gu-gurda ngacha minypa an-ngardapa an-gugaliya gu-yagurrmurra nula Wangarr, rrapa gun-gata wupa nyanma nipa Wangarr jechinuwa burr-nega barra aburr-jaranga gu-galiya yerrcha.