Search form

Rowm Aburr-guyinda 5:20

20Wurra joborr gun-gata Wangarr a-wuna arrburrwa Mojich, gun-narda barra jarra yarlanga gu-yu minypa gun-gata gun-nga gun-nerra an-gugaliya gu-rrimarra, gun-narda minypa Wangarr gun-nika joborr gu-rrumurra nula minypa an-nerra warrpam. Wurra minypa Wangarr a-gunggajinga arrburrwa, gun-narda jarra wana.