Search form

Rowm Aburr-guyinda 5:7

7Minyja an-gugaliya gala a-yinmiya a-juwa an-nerranga an-gugaliya barra a-molamiya, wuriya an-gata an-nerranga nipa an-jechinuwa. Wurra waygaji wolawola an-nerranga an-gugaliya nipa an-mola barra nipa a-juwa an-nerranga barra a-molamiya, minyja an-gata an-nerranga an-gugaliya nipa an-molamola minypa wurra an-burral.