Search form

Rowm Aburr-guyinda 5:8

8Wurra jarra Wangarr nipa yarlanga gu-negarra arrburrwa nipa gurrurta gu-rrimangapa arrburrwa, minypa ngayburrpa wuriya burdak nguburr-werra, wurra Christ a-juwuna ngayburrpa barra nguburr-molamiya.