Search form

Rowm Aburr-guyinda 6:1

Minypa Nguburr-juwuna Rrapa Wanngu Nguburr-ni

1Ganapiya. Lika ngayburrpa nguburr-yinmiya barra? Wurra mu-nguy gun-nerra ngubi-rrima barra, ya? Barra nipa Wangarr mu-nguy a-gunggaja arrburrwa, ya?