Search form

Rowm Aburr-guyinda 6:10

10Minypa gun-gata nipa a-juwuna, nipa ana-ngardapa ana-goma a-juwuna gun-nerra nula, ganapiya. Lika gun-nerra gala barrwa gu-yinmiya gu-jinyja nula, wurra gun-guniya gugu nipa wanngu ay-nirrapa ay-workiya an-molamola nula Wangarr.