Search form

Rowm Aburr-guyinda 6:12

12Ganapiya, lika arr-guna arr-burral minypa an-gugaliya a-juwiya a-workiya wurra gala barra barrwa ana-goyburrpa gun-nerra nyibi-rrima. Wurra minyja waygaji gun-nga gun-nerra ana-goyburrpa ngardapa ngardapa nyibu-borrwuja, wurra gala barra barrwa nyibu-borrwa. Gala yapa werra nyiburr-negiyan.