Search form

Rowm Aburr-guyinda 7:1

Minypa Gun-maywapa Ranginy An-gumarrbipa Jin-gumarrbipa

1Jela, worla, gun-guna ngaypa ngu-wengga barra ana-gorrburrwa ana-goyburrpa nyibu-malawa barra, ngardawa ana-goyburrpa marn․gi joborr gun-gata Wangarr a-wuna arrburrwa Mojich (Moses), minypa gun-narda joborr wana gu-jirra burrwa gu-galiya yerrcha aburr-nirra, wurra an-gugaliya a-juwiya a-workiya gun-gata joborr gala barrwa gu-yinmiya wana gu-negiya nula.