Search form

Rowm Aburr-guyinda 7:11

11Minypa joborr marn․gi nguna-negarra gun-gata gun-ngiya gun-nerra rrapa gun-ngiya gun-molamola, wurra gu-gata wenga gun-gata gun-nerra guna-garlmunapa nguna-yolkaja rrapa minypa joborr gu-murna nguna-buna, ngaypa ngu-juwuna.