Search form

Rowm Aburr-guyinda 7:12

12Ganapiya, lika gun-molamola gun-gata joborr Wangarr a-wuna arrburrwa Mojich. Minypa gu-yinmiya gu-yurra gu-bamburda jechinuwa gu-yurra gun-molamola warrpam.