Search form

Rowm Aburr-guyinda 7:14

Minypa An-gugaliya A-barparpurda A-workiya

14Ngayburrpa marn․gi gun-gata joborr Wangarr arr-wuna nipa waykin gun-guyinda joborr, wurra ngaypa ng-gugaliya minypa ngaypa ngu-mujama nula gun-nerra jarra.