Search form

Rowm Aburr-guyinda 7:2

2Minypa gun-maywapa ranginy gama an-gugaliya jiny-mangga a-workiya nipa jin-nigipa jin-gumarrbipa niya, rrapa nipa an-gata an-gumarrbipa a-ninyarra nipa jin-gata gala jiny-yinmiya a-bawa, ngardawa gun-gata joborr gu-yurra achila. Wurra minypa an-gumarrbipa a-juwiya a-workiya, barrwa gun-gata joborr gala gu-yu achila, wurra jin-gata gama nipa gugu an-gumarrbipa jin-nyagara jinyu-nirra.