Search form

Rowm Aburr-guyinda 7:5

5Ngardawa gun-gata mu-ngoyurra ngayburrpa gu-gurdiya nguburr-yika rrawa, joborr gun-gata Wangarr a-wuna arrburrwa Mojich gun-narda arr-gurdagurdarrana gun-ngiya gun-nerra rrapa gun-ngiya gun-molamola, jimarn jarra gun-nerra ngubu-bawujarna. Wurra jarra nguburr-garlmunapa burr-guya ngubu-borrwurra gun-gata gun-nerra, lika ngayburrpa nguburr-burral gun-nerra jama nguburr-ji nguburr-workiyana gun-gujuwa.