Search form

Rowm Aburr-guyinda 8:13

13Wurra minyja nginyipa ny-jaliya nggula ny-yorkiya nginyipa ny-nyurrnga ny-jata gun-nerra n-dimanga, nginyipa ny-juwa barra. Wurra minypa Mern An-mawunga n-dimanga nginyipa minyja ny-beyba gun-nerra gun-gata arr-gugaliya nyanma, gun-narda minypa nginyipa barra wanngu nyi-ni.