Search form

Rowm Aburr-guyinda 8:18

Jurdach Guna-bamburda Gun-molamola

18Ngaypa ngu-borrwurra rrapa marn․gi minypa gun-nga gun-nerra gu-nirra arrburrwa gu-workiya gun-guna rrawa, gun-narda gun-delipa, wurra jurdach gu-bengga barra gun-molamola gun-gujayanaya, gun-narda jarra wana.