Search form

Rowm Aburr-guyinda 8:21

21Minypa gun-guniya rrawa gun-nerra gu-nirra rrapa gu-gulolmiya gu-bamburda, wurra jarra rrawa gu-molamiya barra gun-molamola gu-ni barra, ngardawa wanngu gun-guni gun-gata minypa Wangarr burr-yika walkurpa yerrcha gubi-rrimanga, gu-gatiya wupa nyanma.