Search form

Rowm Aburr-guyinda 8:22

22Minyja ngarripa marn․gi nula gun-nardiya rrawa nipa minypa gu-rruwuja gu-workiya gipa gun-guwarr, minypa gun-maywapa ranginy wolawola gama jiny-yurkurichinga rrapa jin-duwuja jiny-yorkiya, delipa a-mangga jiny-yorkiya.