Search form

Rowm Aburr-guyinda 8:23

23Wurra rrawa ngardapa ngika gu-rruwuja, wurra ngayburrpa nguburr-guna minypa Mern An-mawunga ngubi-rrimanga, ngayburrpa burr-guta nguburr-ngurrnga minypa nguburr-rruwuja, nguburr-ganaja nguburr-nirra gu-yinpa barra Wangarr arr-ma barra ngayburrpa nguburr-burral burr-guta nguburr-molamiya barra.