Search form

Rowm Aburr-guyinda 8:24

24Gu-gurda ngacha nipa gochila an-dana minypa nipa arr-jarlapuna arr-menga. Wurra gun-gata gochila gochila gun-gurra jimarn jarra gipa ngubu-manggarna, gun-narda minypa gala nguburr-yinmiya mu-nguy marr ngubu-ga nula gun-gata. Minyja an-gugaliya gala marr gu-ga a-workiya gun-gata nipa gipa mu-ngoyurra gu-rrimarra.