Search form

Rowm Aburr-guyinda 8:29

29Ngardawa aburr-gata nipa Wangarr mu-ngoyurra gu-borrwurra burrwa aburr-yigipa, nipa rrapa gu-borrwurra burrwa birripa barra aburr-ni minypa an-gata an-nigipa An-walkurpa. Barra nyanma an-nigipa An-walkurpa an-gata nipa an-murnangana burrwa rrapa birripa aburr-manypa aburr-yigipa worlapa niya yerrcha.