Search form

Rowm Aburr-guyinda 8:3

3Wurra joborr gu-yurra gun-gata Wangarr a-wuna arrburrwa Mojich, gun-narda gun-nyarlkuch ngardawa ngarripa wupa arr-gugaliya jarra arr-nyarlkuch, arr-gata minypa gun-nerra ay-rrimanga. Wurra jarra Wangarr nipa arr-jarlapuna minypa ana-jerrmarra an-nigipa An-walkurpa, nipa minypa an-gugaliya a-ni, barra ngarripa arr-gugaliya arr-werra nipa gun-nerra gu-yerrnyja arrkula.