Search form

Rowm Aburr-guyinda 8:33

33Lika ngayburrpa nguburr-gurda Wangarr a-jerrjerrjiyana arrburrwa, ana-nga barra arr-ngurrja ngayburrpa nguburr-werra? Wurra jarra nipa an-gata Wangarr nguburr-jechinuwa arr-nenga.