Search form

Rowm Aburr-guyinda 8:4

4Gu-gurda ngacha. Barra minypa gun-gata joborr nipa a-wuna arrburrwa Mojich (Moses) ngayburrpa minypa gun-burral ngubi-nega, ngika minypa ngayburrpa nguburr-ngurrnga nguburr-gata gun-nerra ngubi-rrimanga, wurra minypa ngubi-yagurrmunga nula Mern An-mawunga.