Search form

Rowm Aburr-guyinda 8:6

6Wurra gun-gata minypa an-gugaliya gu-borrwuja a-workiya nipa wupa ana-gugaliya gun-nika, gun-narda minypa gun-gujuwa nuluwa, ngaja, ngarla, ngardawa nipa an-nerra. Wurra gun-gata minypa an-nerranga an-gugaliya gu-borrwuja a-workiya Mern An-mawunga gun-nika, gun-narda nuluwa an-gata an-gugaliya minypa wanngu gun-guni rrapa magaya gun-guni.