Search form

Rowm Aburr-guyinda 8:7

7Ngardawa ana-nga gu-borrwuja a-workiya gun-nerra, nipa an-gata an-gugaliya an-bachirra nula Wangarr; gala gu-yagurrma nula a-workiya Wangarr gun-nigipa joborr. Minyjiya. Ngardawa gala a-yinmiya.