Search form

Rowm Aburr-guyinda 8:9

9Wurra jarra ana-goyburrpa gala nyiburr-galiya ana-gorrburrwa nyiburr-workiya ana-goyburrpa nyiburr-ngurrnga nyiburr-gata gun-nerra nyibi-rrimarra, wurra minypa jarra Mern An-mawunga nyiburr-galiyarra nula, minyja gun-burral Wangarr An-mawunga nyibi-rrimanga. Wurra ana-nga an-gata gala a-rrima Christ An-mawunga, an-gata an-gugaliya nipa Christ an-nika ngika.